back to top

Odlična vijest za bh. klubove: Vlada FBiH prolongirala rok za isplatu dugova poreza

Vlada Federacije BiH je današnjim zaključkom zadužila Poreznu upravu Federacije BiH da za sportske kolektive koji sa ovom upravom imaju zaključene sporazume o plaćanju na rate dugovanja po osnovu javnih prihoda ili sporazume o odgođenom plaćanju, te za kolektive koji imaju sporazum sa Federalnom upravom po reprogramu, odgodi plaćanja i neizmirene obaveze za tekuće obaveze, odobri neplaćanje sporazumnih rata, odloženog poreznog duga i tekućih obaveza u periodu do 31.12.2024. godine.

Porezna uprava FBiH također je zadužena da sportskim kolektivima koji u primjeni imaju ugovore o reprogramu duga za poreze i doprinose, te kolektivima koji imaju sporazum o reprogramu, sporazume o odgodi plaćanja i neizmirene obaveze za tekuće obaveze, osigura prekid prinudne naplate i aktiviranja sredstava obezbjeđenja po ugovoru o reprogramu, kao i obračun zatezne kamate u periodu do 31.12.2024. godine.

Porezna uprava FBiH je zadužena i da preko svojih kantonalnih ispostava, osigura izdavanje potvrda sportskim klubovima za ispunjavanje uslova za dobijanje takmičarskih licenci nadležnih krovnih međunarodnih sportskih asocijacija.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 


sport1.oslobodjenje.ba